Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

May 16, 2022
15 – Vaishakh Shukl Poornima VAISHAKH POORNIMA

Safed Pardhani Va Fenta Suneri Kinari Ka, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Halki Kesari Kilangi, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Char Safed.