Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

April 10, 2020
03 – Vaishakh Krushna Trititya

Megh Shyam Thada Vastra Va Safed Khoontdar Vaagha, Paag Gulabi Va Firozi Chape Ka, Shri Mastak Pe Soni Va Moti Ka Turra, Kaan Mein Gutti, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Peeli Va Ek Safed Va Kamal Ki.