Mangalacharan

mangalam devdevesh mangalam akhileshvar |

mangalam bhagvatamshastram mangale sar mangalam ||