Rudrashtakam

namami shamishan nirvan roopam
vibhum vyapakam bramh ved swaroopam |
nijam nirgunam nirvikalpam niriham
chidakashmakashvasam bhajeham ||1||
nirakaromkarmulam turiyam
gira gyan gotitamisham girisham |
karalam mahakal kalam kripalam
gunagar sansarparam natoham ||2||
tusharadri sankash gauram gabhiram
manobhut koti prabha shri shariram|
sfuranmauli kallolini charu ganga
lasadbhalbalendu kanthe bhujanga ||3||
chalatkundalam bhru sunetram vishalam
prasannananam nilkantham dayalam|
mrigadhish charmambaram mundmalam
priyam shankaram sarvnatham bhajami ||4||
prachandam prakashtam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti prakasham |
tryah shul nirmulanam shulpaanim
bhajeham bhavanipatim bhavgamyam ||5||
kalatit kalyan kalpantkari
sada sajjanaanand data purari |
chidanand sandoh mohapahari
praseed praseed prabho manmathari ||6||
na yavad umanath padarvindam
bhajamtih loke pare va naranam |
na taavatsukham shanti santapnasham
praseed prabho sarvbhutadhivasam ||7||
na janami yogam japamnaiv pujam
natoham sada sarvada shambhu tubhyam|
jara janm dukhaudh taatpyamanam
prabho paahi aapannamami shambho ||8||
rudrashtakamidam proktam vipren hartoshaye |
ye pathati nara bhaktya tesham shambhuh prasidati ||9||

||iti shrigoswami Tulsidaskritam Shri Rudrashtakam sampurnam ||