Shree Jagannath Ashtakam.

 

 

 

Kadachit kalindi tatvipin sangitkavaro

muda gopinari vadankamalaswad madhup:|

ramashambhubramha amarpatiganesharchitpado

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||1||

Bhuje svaye venum shirasi shikhipichcam katitate

dukulam netranate sahacharkataksham vidhte |

sada shreemad vrundavan vsatililaparichayo

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||2||

Mahambhodhestire kanakruchire neel- shikhare

vasanprasadant: sahajbalbhadren balina|

Subhadramadhyasth: sakal sursewa avsardo

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||3||

Krupa- paravar: sajal jaladshreniruchiro

ramavani somsfuradmmalpadmodbhav mukhai:

surendrau raradhya: shrutiganshikhageet charito

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||4||

Ratharudho gachchanpathi militbhudevpatalaii:

stuti pradurbhavam pratipadmupakaranysaday:|

dayasindhurbandhu: sakal jagatam sindhusutaya

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me||5||

Parbramhpid: kuvalaydalotfullnayano

niwasi neeladro nihitcharano anantshirasi|

rasanando radhasarsavpuralingansukho

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||6||

na vai prajyam rajyam na ch kanakata bhogvibhe

na yachehm ramyam nikhiljanakabhyam varvadhum|

sada kaale kaale pramathpatina geetcharito

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||7||

har tvam sansaram drut taramsaram surpate

har tvam papanam vittimparam yadavpate|

aho deenanatham nihitmachalam paatumanisham

JAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||8||

|| iti shri Jagannath strotram sampurnam ||