Shree Mahalaxmi Ashtakam -English

Namastesyu mahamaye shreepithe surpujite|
Shankh chakra gadahaste Mahalaxmi namostute||

Namaste garudarudhe kolhasur bhayankari|
Sarv paaphare devi Mahalaxmi namostute||

Sarvagy sarv varde sarvdusht bhayankari|
Sarvdukhhare devi Mahalaxmi namostute||

Siddhivriddhiprade devi bhakti, mukti pradayni|
Mantr-murte sada devi Mahalaxmi namostute||

Adhant rahite devi aadhyashakti maheshvari|
Yogje yogsambhute Mahalaxmi namostute |

Sthul sukshm maharaudre mahashakti mahodare|
Mahapaaphare devi Mahalaxmi namostute||

Padmasana stithe devi parbrahma swaroopini|
Parmeshi jagannmata Mahalaxmi namostute||

Shwetambar dhare devi nanalankaar bhushite|
Jagatsthite jagatmatar Mahalaxmi namostute||

Mahalaxmyashtak strotrm ya: pathe bhaktimannar:|
Sarv siddhi mapnoti rajym prapnoti sarvada||

Ek kale pathte nityam mahapaapvinashnam|
Dvikalam pathte nityam dhandhaanyam samanvitam||

Trikalam ya: pathate nityam mahashatru vinashnam|
Mahalaxmirbhavenityam prasanna varda shubha||

|| iti Shree Mahalaxmi Aashtakam ||