Shree Neelkanth Stuti -English

Shree Neelkant krupalu bhaj mann haran bhav bhay duhsaham

vaamang girija gang sir shashi baal bhal Vrusharuham ||
chandrak aganit amit chabi bhasmanglepan sunderam
ati shunya manas digvasan shuchi naumi shailsuta varam ||
shir jata kundal tilak charu karal sarp vibhushanam
aajan bhuj var shul dhar pibat halahal dharunam ||
bhaj Daksh makh har Daksh sukh kar Tripur dusht nikandanam
Bhutesh anand kand himgiri chandra kaam nishudanam ||
iti vadati shree Haridas Bramha shesh muni mann ranjanam
mam hriday kanj niwas kuru kamadi khaldal ganjanam ||