Kesari Dhoti Aur Paag, Angochar Ruperi Kinari Ka, Kano Mein Gutti, Shree Mastak Pe Kilangi, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Hari Aur Ek Safed