Safed Pichoda Aur Paag Kinari Ke, Kanno Mein Gutti, Shree Mastak Par Kilangi, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Peeli Aur Teen Safed.