Peela Thada Vastra, Laal Gher Pajama Paag Pataka Moje, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Sheekha, Aavaran Moti Ke, Maala Ek Safed Va Ek Gulab Ki.