Hara Thada Vastra Avam Kesari Pichoda Va Paag, Kaan Me Ek Ek Gutti, Avam Shri Mastak Par Morpankh Ka Katara Avam Aavaran Suneri Jyada Va Moti Ke, Ek Maala Safed, Gaadi Safed.