Safed Thada Vastra Va Vaagha, Va Kule Ruperi Kinari Ke, Makarakrut Kundal, Shri Mastak Par Mor Chand Ka Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Safed Aur Ek Peeli Aur Gulab Ki.