Bhagvat- Stuti.

uktam bhagvatam nityam krutam ch harichintnam |

tulsiposhnam chaiv dhenunam sewanam samam ||