Namo Brahmanya Devay

 

Namo Brahmanya Devay Gobrahmanhitay ch |

Jagadhvitay  Krushnay Govinday namo namah: ||