Shree Mahalakshmi Naamavali.

Om shree Mahalakshmyaii namah:

Om Shree Mhahlakshmi Ashtottarshatnamavali:

Dhyanam –

vande padmakaram prasannvadanam saubhagyadam bhagyadam

hastabhyambhaypradam maniganairnanavidairbhushitam |

bhaktam bhishtfalpradam hariharbhramhadibhi: sevitam

parshve pankajshankhpadhmanidhibhiryutam sada shaktibhi: ||

 

1. Om Shree Mahalakshmayaii namah:

2. Om Shree Shriyaii namah:

3. Om Shree Prakrutyaii namah:

4. Om Shree Vikrutyaii namah:

5. Om Shree Vidhyayaii namah:

6. Om Shree Shraddhayaii namah:

7. Om Shree Vimutyaii namah:

8. Om Shree Surbhayaii namah:

9. Om Shree Vache namah:

10. Om Shree Padhmalayayaii namah:

11.Om Shree Padhmayaii namah:

12. Om Shree Suchyaii namah:

13. Om Shree Svahayaii namah:

14. Om Shree Svadhayaii namah:

15. Om Shree Sudhayaii namah:

16. Om Shree Dhanyayaii namah:

17. Om Shree Hiranyayaii namah:

18. Om Shree Lakshmyaii namah:

19. Om Shree Nityapushtayaii namah:

20. Om Shree Yantradharinyaii namah:

21.Om Shree Adityaii namah:

22. Om Shree Dityaii namah:

23. Om Shree Diptayaii namah:

24. Om Shree Vasudhayaii namah:

25. Om Shree Vasudharinyaii namah:

26. Om Shree Kamlayaii namah:

27. Om Shree Kantayaii namah:

28. Om Shree Kamakshyaii namah:

29. Om Shree Anugrahpradayaii namah:

30. Om Shree Harivallabhayaii namah:

31. Om Shree Nitysuddayaii namah:

32.Om Shree Loksokvinasinyaii namah:

33. Om Shree Dharmnilyayaii namah:

34. Om Shree Karunayaii namah:

35. Om Shree Padhmpriyayaii namah:

36. Om Shree Padhmhastayaii namah:

37. Om Shree Padhmakshayaii namah:

38. Om Shree Padhmsunderyaii namah:

39. Om Shree Padhmodbhavayaii namah:

40. Om Shree Padhm mukhyaii namah:

41. Om Shree Padhmnabhpriyayaii namah:

42. Om Shree Ramayaii namah:

43. Om Shree Padhm maladharayaii namah:

44. Om Shree Padhminyaii namah:

45. Om Shree Padhmgandhinyaii namah:

46. Om Shree Suprasannayaii namah:

47. Om Shree Prabhayaii namah:

48. Om Shree Chandrvadanayaii namah:

49.Om Shree Chandrayaii namah:

50. Om Shree Sukh Saubhagyasiddhidayaii namah:

51. Om Shree Chaturbhujayaii namah:

52. Om Shree Chandrsmayaii namah:

53. Om Shree Indirayaii namah:

54. Om Shree Indushitalayaii namah:

55. Om Shree Malavibhushitayaii namah:

56. Om Shree Pushtyaii namah:

57. Om Shree Sivayaii namah:

58. Om Shree Sukhdayaii namah:

59. Om Shree Satyaii namah:

60. Om Shree Vimlayaii namah:

61. Om Shree Visvajanyaii namah:

62. Om Shree Tushtyaii namah:

63. Om Shree Daridranasinyaii namah:

64. Om Shree Shantayaii namah:

65. Om Shree Suklayaii namah:

66. Om Shree Bilvnilyayaii namah:

67. Om Shree Yasasivnyaii namah:

68. Om Shree Harinyaii namah:

69. Om Shree Hemamalinyaii namah:

70. Om Shree Dhandhanyakyaii namah:

71. Om Shree Siddhyaii namah:

72. Om Shree Sadasaumyayaii namah:

73. Om Shree Subhpradayaii namah:

74. Om Shree Varpradayaii namah:

75. Om Shree Vasupradayaii namah:

76. Om Shree Subhayaii namah:

77. Om Shree Hiranyprakashayaii namah:

78. Om Shree Samudra Tanyayaii namah:

79. Om Shree Jayayaii namah:

80. Om Shree Mangalayaii namah:

81. Om Shree Vishnupatnyaii namah:

82. Om Shree Narayansamashritayaii namah:

83. Om Shree Navdurgayaii namah:

84. Om Shree Sarvopdravharinyaii namah:

85. Om Shree Mahakaalyaii namah:

86. Om Shree Bramhavishnusivatmikayaii namah:

87. Om Shree Trikaalgyansampannayaii namah:

88. Om Shree Bhuvaneshvarye namah:

89. Om Shree Sarsijayaii namah:

90. Om Shree Mukundpriyaii namah:

91. Om Shree Matrukayaii namah:

92. Om Shree Savitryaii namah:

93. Om Shree Sarvotbhadrayaii namah:

94. Om Shree Ratnasambhavayaii namah:

95. Om Shree Mahashaktyaii namah:

96. Om Shree Bhadralyai namah:

97. Om Shree Saraswatyai namah:

98.Om Shree Vishvanandayai namah:

99. Om Shree Shivanandayai namah:

100. Om Shree Dhanlakshmyai namah:

101. Om Shree Dhaanylakshmyaii namah:

102. Om Shree Dhairyalakshmiyaii namah:

103. Om Shree Santanlakshmiyaii namah:

104. Om Shree Vidhyalakshmiyaii namah:

105. Om Shree Gajlakshmiyaii namah:

106. Om Shree Vijaylakshmiyaii namah:

107. Om Shree Aadilakshmiyaii namah:

108. Om Shree Aadishaktyaii namah:

Iti Shree Mahalakshmyashtottarshat namavali: sampoorna ||