Vanshi Vibhushit Stuti

Vanshi vibhushit karaan navneerdabhat pitambara arun bimb phaladhroshtaat |
Purnendusunder mukharvindnetraat Krushnatparam kimapi tatvmaham na jaane ||


Krushna tvadiy pad pankaj panjrante adhaiv me vishatu manas rajhansa |
Paran prayan samay kafvaatpitte: kanthavrodhan vidhau smaranm kutaste ||