Kesari Dhoti Uparna Avem Kule Ruperi Jari Ke, Choti Avem Mayurakrut Kundal Avem Sone Moti Panna Ke Aavaran, Shree Mastak Par Moti Ka Jadaav Ka Sevara, Aur Do Maala Safed Aur Peeli