Aasmani Thada Vastra Va Kesari Dhoti, Uparana Va Paag Ruperi Kinari Ke, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Ka Turra, Aavaran Sone Moti Va Panna Ke, Maala Ek Safed Va Ek Kamal Ki Va Ek Moti Ki Hemal Ki.